รายได้จากผลงาน การให้บริการ การสนับสนุน และการแบ่งปันผลประโยชน์

รายได้คือจำนวนเงินที่ได้จากการไลฟ์การปลดล็อกตอนในแคสต์และแคสต์โนเวล และรายได้อื่นๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบเหรียญ (Coin) หรือ ของขวัญ (Gift) หรือสกุลเงินอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

    1. รายได้จากการให้บริการในแอปพลิเคชัน Beeber ประกอบด้วยรายได้จากผลงานที่ผู้ให้บริการได้นำเข้าสู่ระบบ โดยผู้ให้บริการต้องทำการสร้างและเขียนรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงค่าบริการเป็นจำนวนเหรียญ (Coin) ไว้ในระบบ เมื่อมีผู้ใช้บริการสนใจและทำการชำระค่าบริการ ผู้ให้บริการจึงจะได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ระบบกำหนด โดยรายได้ทั้งหมดจากการการปลดล็อกตอนในแคสต์และแคสต์โนเวลจะถูกคำนวณในอัตราทุก 200 เหรียญ ผู้ให้บริการจะได้รับผลประโยชน์ 1 บาท

    2. รายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากการได้รับการสนับสนุนในขณะการถ่ายทอดสด (ของขวัญ) โดยรายได้อื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะถูกคำนวณในอัตราทุก 200 ของขวัญ ผู้ให้บริการจะได้รับผลประโยชน์ 1 บาท

    3. รายได้ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ (หลังหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด) จะถูกโอนให้กับผู้ให้บริการทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เฉพาะผู้ให้บริการที่มีรายได้เกิน 100 บาท ขึ้นไป และได้ทำการยืนยันตัวตน เอกสารบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามมาตรฐานการจ่ายเงินของบริษัทฯ หากรายได้ของผู้ให้บริการถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้ดังกล่าวจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กฎหมายกำหนด โดยจะมีเอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายส่งไปยังที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับยื่นนำส่งกรมสรรพากรต่อไป

    4. ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับรายได้ แต่ยังไม่ทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับรายได้จากบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 1 ปี ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ให้บริการไม่ประสงค์ที่จะรับรายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ให้บริการมีความประสงค์จะขอรับรายได้ดังกล่าวภายหลังจากนั้น ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมาที่บริษัทฯ โดยตรง
00:00
-00:00
00:00
xs
sm
md
lg
xl
xxl