ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

  การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Beeber หรือ Beeber.live (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน” หรือ “Beeber”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี” หรือ “เรา”) หมายถึงผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และผู้ใช้บริการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

  เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Beeber เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการพูด (“ผู้บรรยาย”) และผู้ที่รักในการฟัง (“ผู้ฟัง”) โดยผู้บรรยายสามารถอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่ผลงาน ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ หนังสือเสียง สัญญาณวิทยุ (“ผลงาน”) ทุกประเภท ในขณะที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับชมหรือรับฟังผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่ท่านสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้บรรยายและผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ที่สนใจในการเขียน (“นักเขียน”) และผู้ที่สนใจในการพูด (“ผู้บรรยาย”) โดยนักเขียนสามารถอัปโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่งานเขียน (“ผลงาน”) ทุกประเภท ในขณะที่ผู้บรรยายสามารถเลือกนำผลงานของนักเขียนไปพากย์ หรือบรรยาย แล้วนำผลงานมาลงในแอปพลิเคชั่นเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของเสียงหรือหนังสือเสียงได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้บรรยาย ผู้ฟัง และนักเขียน

  1. เงื่อนไขโดยทั่วไป
  เมื่อผู้ใช้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของบริษัทฯ” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึงผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

  2. การสร้างบัญชีของท่าน
  การใช้บริการผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของผู้ใช้ได้ทันที ซึ่งผู้ใช้ต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของผู้ใช้ หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ใช้ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้ จากการที่ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท
    2.1 การระงับบัญชีผู้ใช้งาน
    ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หากพบว่าท่านมีพฤติกรรมหรือการกระทำเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    (1) มีพฤติกรรมก่อกวน ดูหมิ่น ผู้ใช้งานท่านอื่น ผ่านการรีวิวหรือแสดงความคิดเห็นที่หน้านิยาย หรือหน้าแฟนบอร์ด หรือหน้าอื่นใดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย หากเป็นกรณีที่ทีมงานพิจารณาว่าร้ายแรง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้ถาวรทันที ดุลพินิจของทีมงานถือเป็นที่สุด
    (2) ตรวจสอบพบการกระทำทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ครบ 2 ครั้ง
    การกระทำทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หมายรวมถึง การทำซ้ำเพื่อเพิ่มยอดอ่าน ปั๊มยอดอ่าน หรือกระทำอื่นใด โดยมีเจตนาทำให้สถิติ หรือ ระบบการแสดงผลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง 
    นอกจากนี้ในกรณีทีมงานตรวจพบการกระทำทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ครั้งที่ 1 ทีมงานจะระงับการเผยแพร่ผลงานทันที และจะเรียกคืนยอดเงินที่ได้จากตอน/เรื่องที่มีการทำผิด
    (3) มีการลอกนิยาย ผลงานเสียง หรือผลงานของผู้อื่น และตรวจสอบพบว่าเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย เช่นการละเมิดลิขสิทธิ์ และอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีโดยผู้เสียหายหรือพนักงานสอบสวน ทีมงานจะมีการระงับบัญชีผู้ใช้งานจนกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้กระทำผิด
    (4) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการตั้งชื่อเรื่อง นามปากกา หรือนามแฝง หากมีการกระทำผิดครบ 2 ครั้ง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้งานถาวร
    (5) ใช้รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ภาพโป๊เปลือย รูปภาพสื่อไปทางอนาจาร หรือทางกามารมณ์เกินความเหมาะสม ในเนื้อหาเพื่อประกอบการดำเนินเรื่อง รูปตัวละคร รูปปก หรือรูปประจำตัวผู้ใช้งาน หากมีการกระทำผิดครบ 2 ครั้ง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้งานถาวร
    (6) รูปภาพพาดพิงถึงบุคคลอื่นจนก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย โดยเป็นการกระทำผิดซ้ำ ๆ ครบ 2 ครั้ง จะถูกระงับบัญชีผู้ใช้งานถาวร
    (7) ตรวจพบว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกรายงานพฤติกรรมจากผู้ใช้ท่านอื่นเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจาก การแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ก่อกวน สแปม ส่งเสริมการก่อการร้าย ใช้คำพูดแสดงความเกลียดชัง และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เป็นต้น

  3. ประเภทของผลงาน
    3.1 ประเภทผลงาน
    ผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องเป็นผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองเท่านั้น และมีสิทธิในการเผยแพร่ และ/หรือ จัดจำหน่ายตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการสามารถอัปโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ Podcast รายการ หนังสือเสียง เพลง สัญญาณวิทยุ วรรณกรรม หนังสือ ไฟล์เสียง เป็นต้น กรณีที่ผลงานของผู้ใช้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน ผู้ใช้บริการจะต้องมีการแสดงข้อความที่แนะนำและระบุถึงความเหมาะสมของกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น “เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป” “ผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง” “ผู้ปกครองควรชี้แจงหรือชี้แนะ” เป็นต้น
    บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ลบ ระงับ หรือ ยกเลิก ผลงานหรือบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการนั้นๆ หากบริษัทพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไข และ/หรือ กฎหมายอย่างชัดแจ้ง ดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
    3.2 เนื้อหา
    ผู้เขียนตกลงและยอมรับว่าผลงานและองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ หนังสือเสียง Podcast ข้อความ ข้อความส่วนตัว นิยาย โพสต์ ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า (“ผลงาน”) ที่อัปโหลดหรือกระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยการควบคุมของบุคคลภายนอก โดยผลงานดังกล่าว ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่ซึ่งผลงานไม่ว่าทั้งหมดที่ผู้ใช้จัดทำขึ้น ผู้ใช้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของผลงานหรือผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัปโหลด ใช้ หรือเผยแพร่ผลงานหรือผลงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
    3.3 ภาพประกอบ
    ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบนิยายหรือผลงานเสียง (“ภาพประกอบ”) ผู้ใช้นำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพประกอบ และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพประกอบนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย หรือการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้
    3.4 องค์ประกอบ
    ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิตามกฎหมายในการใช้ เพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าขององค์ประกอบ จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำองค์ประกอบ ของบุคคลอื่นมาใช้

  4. ข้อจำกัดในการอัปโหลดผลงาน
    4.1 เนื้อหาของผลงาน
    ผู้ใช้ตกลงที่จะ ‘ไม่’ อัปโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
      (1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสังคม
      (2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
      (3) พาดพิงบุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือสถาบัน รวมถึงสร้างความเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ โดยมีเจตนาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือสร้างความแตกแยกในสังคม
      (4) สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชน หรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้
      (5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ
      (6) เนื้อหาที่ใช้คำหยาบทุกประเภท รวมไปถึงคำหยาบที่เกี่ยวกับเพศและอวัยวะเพศ หรือคำที่สุ่มเสี่ยงทางกามารมณ์ ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
      (7) ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยทำให้สถิติ หรือ ระบบการแสดงผลผิดไปจากความเป็นจริง
      ไม่อนุญาตให้ลงเนื้อหาที่มีลักษณะ ทำซ้ำ ปั๊มยอดอ่าน หรือกระทำอื่นใด โดยมีเจตนาทำให้สถิติ หรือ ระบบการแสดงผลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง หากทีมงานตรวจพบ ทีมงานจะระงับการเผยแพร่ผลงานทันที
    4.2 ภาพประกอบ
    ภาพประกอบที่ห้ามนำใช้กับผลงานที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
      (1) ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของภาพประกอบ ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
      (2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวนและนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์
      (3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือ โชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ
      (4) ภาพประกอบที่ปรับแต่งมาจากรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายของบุคคลอื่น และ/หรือนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายอื่น ๆ
      (5) ใช้รูปภาพสิ่งอบายมุข หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดประกอบผลงาน แต่อนุโลมให้บางกรณี ทั้งนี้ในบางกรณีการตัดสินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน
      (6) มีการใช้รูปภาพที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ดูหมิ่น หรือส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม
      (7) หากนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุมาข้างต้น การพิจารณาความเหมาะสมของรูปภาพจะขึ้นอยู่กับทีมงาน
    4.3 องค์ประกอบอื่นๆ
    ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น อัปโหลด โพสต์หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่น และเผยแพร่เพลงประกอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
    หากผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าขององค์ประกอบ จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ผู้ใช้นำองค์ประกอบดังกล่าวของบุคคลอื่นมาใช้
  
  5. คำรับรองของผู้ใช้บริการ
    5.1 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ผู้ใช้มีต่อบุคคลใด ๆ
    5.2 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล
    5.3 เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากผู้ใช้กระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการของผู้ใช้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับระบบหรือบริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
    5.4 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
    5.5 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
    5.6 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
    5.7 ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
    5.8 นักเขียนหรือผู้ใช้รับรองว่าตนมีสิทธิสมบูรณ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่ และ/หรือจัดจำหน่ายผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  
  6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทฯ
    6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้เผยแพร่ผลงาน เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
    6.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ผู้ใช้หรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานและปรากฎว่าละเมิดสิทธิหรือสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ผู้ใช้กระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
    6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้และผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงผลงานนั้น ๆ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัทฯ เกิดขึ้น
    6.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงการที่ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งผู้ใช้ตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าผู้ใช้ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ
    6.5 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
    6.6 หากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน บริษัทมีสิทธิเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

  7. การเรียกร้องค่าเสียหาย
  ผู้ใช้ยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าทนายซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือ การที่ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือ การกระทำใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของผู้ใช้
  
  8. การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อผลงาน การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ผู้ใช้รับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้ผลงานการโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น
  
  9. ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
  ส่วนประกอบทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯที่จัดทำหรือสร้างสรรค์ขึ้นโดยบริษัทฯ เช่น ผลงาน เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่น ๆ อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายอื่นอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ
  ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ นักเขียนหรือผู้ใช้ตกลงอนุญาตให้บริษัทฯเผยแพร่ ผลงาน เนื้อหา นิยาย ผลงานเสียง ภาพประกอบ และองค์ประกอบ ของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  โดยผู้ใช้ตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ใช้จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในผลงานใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานของผู้ใช้ ผู้ใช้รับรองว่าจะไม่ทำการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผลงานที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นหากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ
  ผู้ใช้เห็นด้วยว่าผู้ใช้ไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของจากการดาวน์โหลดผลงานนั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงผู้ใช้ไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯและ/หรือเจ้าของผลงานนั้น ๆ บริษัทฯ ไม่อนุญาตผู้ใช้ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  
  10. การละเมิดลิขสิทธิ์
  ผู้ใช้รับรองว่าผลงานของผู้ใช้มิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า ผลงานหรือสินค้าของผู้ใช้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ผู้ใช้จะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว
  
  11. สิทธิของบริษัทฯ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของผู้ใช้ (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้ได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นโปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้
  
  12. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยผู้ใช้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้ นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ผู้ใช้ควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับผู้ใช้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ผู้ใช้อาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของผู้ใช้เอง
  
  13. เงื่อนไขสำหรับระบบเติมเหรียญ
    13.1 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขการเติมเหรียญผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ โดยตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของการเติมเหรียญให้ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้
    13.2 ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการกำหนดเหรียญและแคนดี้ที่มีอยู่ในขณะนี้ และ/หรือที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
    13.3 ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษาบัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้ยอมรับว่าหากมีการทำรายการใด ๆ โดยใช้บัตรเงินสด รหัสเติมเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงบัญชีผู้ใช้ ของผู้อื่น ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้เองทุกประการ โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ จากการกระทำดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
    13.4 ในกรณีที่ผู้ใช้ทำรายการเติมเหรียญผ่านช่องทางการชำระเงินใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ตกลงว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้และผู้ใช้ต้องผูกพันตามเงื่อนไขของรายการดังกล่าวทุกประการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้กับรายการที่สำเร็จแล้วทุกกรณี ดังนั้น ผู้ใช้มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเติมเหรียญหรือเติมเงินก่อนหรือหลังทุกครั้งที่ผู้ใช้ทำรายการ
    13.5 สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ต้องเป็นไปตามราคาหรือมูลค่าที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
    13.6 กรณีการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ
    13.7 กรณีเกิดความความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเติมเหรียญ การใช้บัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน เช่น กรอกรหัสผิด หรือ มูลค่าเงินไม่ตรงตามที่ระบุบนหน้าบัตรเงินสดหรือรหัสเติมเงิน หรือ มีสาเหตุมาจากระบบของการเติมเหรียญหรือเติมเงินของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินโดยตรง เว้นแต่ การผิดพลาดหรือปัญหามีสาเหตุหลักมาจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงานบริษัทฯ ได้ที่ 02-187-2666
    13.8 ผู้ใช้ตกลงและยินยอมชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน หรือ ค่าบริการการเติมเหรียญ ตามอัตราที่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน
    13.9 ท่านสามารถตรวจสอบรายการ และ/หรือ จำนวนเงินหรือรายการของการใช้บริการของท่านเองได้ตลอดเวลาที่หน้า ‘ประวัติการใช้เหรียญ’ ในแอปพลิเคชัน Beeber หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดไว้
    13.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือยกเลิกการให้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
  
  14. เงื่อนไขอื่น ๆ
    14.1 การที่ผู้ใช้เข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
    14.2 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
    ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.50 น.
00:00
-00:00
00:00
xs
sm
md
lg
xl
xxl